Kontaktujte nás
HOBART GmbH
Robert-Bosch-Straße 17
77656 Offenburg
+49 781 600-0
+49 781 600-2319

Mapa
Area Sales Manager
Kontakt
Srovnání produktů
Srovnat produkty nyní


Seznam srovnávaných produktů
HOBART

Směrnice a normy

Německý zákon o obalech

Spolkový zákon o obalech (VerpackG) je účinný od 1. ledna 2019. Požaduje se od nás, abychom jako výrobce, který je zapojen do tohoto systému, byli registrováni u ústředního orgánu státní správy (LUCID). www.verpackungsregister.org<br/> Hobart GmbH je zde veden pod registračním číslem DE4965328200730. Naším dlouholetým partnerem v roli zúčastněného subjektu v oblasti balicí techniky v tomto systému je firma Reclay Systems GmbH.<br/> Pokud byste potřebovali více informací, kontaktujte nás prosím.

Kontaktujte nás

Likvidace starých elektrických zařízení

Nedílnou součástí naší vize je povědomí o odpovědnosti za ochranu životního prostředí. A proto také plníme závazky evropské směrnice OEEZ (2012/19/EU) a rádi bychom vás upozornili na následující: staré elektrické zařízení se nesmí likvidovat společně s domácím odpadem. Zákazníci mají zákonnou povinnost likvidovat takovýto odpad na vhodném sběrném místě. Mějte prosím na paměti, že komerčně využívané elektrické a elektronické zařízení (B2B) se nesmí likvidovat v obecních sběrných místech. Rádi vám poradíme ohledně vhodných způsobů likvidace. Symbol popelnice znamená: staré elektrické zařízení nesmí být likvidováno s domácím odpadem. Stará zařízení mohou obsahovat kontaminující látky, které mohou představovat ekologická a zdravotní rizika. Stará zařízení se recyklují, jelikož obsahují důležité suroviny. Naše reg. č. OEEZ je: DE 18913537.<br/> Pokud byste potřebovali více informací, kontaktujte nás prosím.

Kontaktujte nás

REACH (registrace, hodnocení, povolování a omezování chemických látek)

Oddíl 33 směrnice REACH EU (ES) č. 1907/2006 ukládá každému dodavateli povinnost informovat spotřebitele, pokud je tak požadováno, zda se dle dostupných informací v produktu nachází vysoce rizikové látky (SVHC). Tuto povinnost bereme velmi vážně. Kandidátní listina (databáze ECHA) vysoce rizikových látek se pouze zřídkakdy upravuje podle aktuálního stavu věci. My na takovéto změny v kandidátní listině velmi rychle reagujeme. Podle nám dostupných informací v sobě mají některé produkty HOBART jako legující prvek součásti obsahující olovo (CAS 7439-92-1), např. v bronzu, v koncentracích větších než 0,1 % hmoty. Používání takové látky splňuje platná zákonná ustanovení. V případě, že je takové použití záměrné, nepředstavuje zařízení žádné ekologicke ani zdravotní riziko. Bezpečnostní pokyny nejsou nezbytně vyžadovány.<br/> Pokud byste potřebovali více informací, kontaktujte nás prosím.

Kontaktujte nás

top