Kontaktujte nás
HOBART GmbH
Robert-Bosch-Straße 17
77656 Offenburg
+49 781 600-0
+49 781 600-2319

Mapa
Area Sales Manager
Kontakt
Srovnání produktů
Srovnat produkty nyní


Seznam srovnávaných produktů
HOBART

Ekologické a energetické zásady

HOBART GmbH dodržuje závazek soustavného snižování své energetické spotřeby a množství vznikajících emisí CO2, jak je definováno v jejích ekologických a energetických zásadách. Pro monitorování tohoto závazku a soustavné zlepšování svého ekologického profilu představila společnost HOBART Deutschland systém ekologického a energetického managementu.

Úspěšnost naší společnosti je založena na našich obchodních zásadách a také na našich ambiciózních cílech v oblasti ochrany životního prostředí, jejichž principy jsou definovány v souhrnu zásad ITW Group. Tyto cíle sahají daleko nad rámec toho, co je vyžadováno zákonem a co požadují naši zákazníci. Proto společnost HOBART může analyzovat a v důsledku toho také sledovat a řídit parametry, které definují její ekologický profil a spotřebu energie. V rámci tohoto procesu je společnost schopna testovat a dokumentovat svoji výkonnost s ohledem na cíle definované ve svých ekologických a energetických zásadách a v případě potřeby provést příslušné úpravy.

Poznatky získané prostřednictvím těchto aktivit utváří podstatnou součást našeho neustálého procesu zlepšování.

Vedení společnosti je zodpovědné za šíření povědomí o ekologických tématech u všech svých zaměstnanců a za pověřování jednotlivými úkoly v této oblasti. Aby naše aktivity měly co nejmenší dopad na životní prostředí, stanovili jsme specifické ekologické cíle a definovali pracovní postupy, které jsou založeny na našich ekologických a energetických zásadách a které jsou vyhodnocovány s ohledem na svoji účinnost. Pravidelné kontroly vedení zajišťují dodržování našich ekologických a energetických zásad.

Již předem je zohledňován potenciální dopad na životní prostředí, vyplývající ze změn v aktivitách, produktech a procesech. Stejným způsobem – jak se zachází s nebezpečnými látkami a hlučností ve výrobních zařízeních – jsou zohledňovány místní vlivy současných aktivit. Zohledňovány jsou také příslušné vyplývající ekologické aspekty.

Stejnou měrou jako na úsporu vody a snižování množství odpadu je kladen důraz také na způsoby využívání energetického managementu za účelem úspory elektrické energie. Zodpovědné nakládání se všemi těmito zdroji v budoucnosti zahrnuje uchovávání a recyklaci hrubého materiálu a omezení některých látek s cílem minimalizace jejich dopadu na životní prostředí. Za tímto účelem soustavně využíváme technologie, které jsou ekologicky přívětivé vůči životnímu prostředí. V rámci tohoto procesu také zohledňujeme potenciální odchylky od běžného provozu a vytváříme nouzové plány za účelem zamezení jakéhokoli negativního dopadu na životní prostředí.

Opatření pro úsporu energie a použití obnovitelných energetických zdrojů je důležitým aspektem zásad společnosti HOBART.

Dalším aspektem našich ekologických zásad, které jsou dodržovány ve společnosti HOBART, je soustavné produktové poradenství pro zákazníky ohledně ekologického šetrného zacházení a likvidace našich produktů. Společnost HOBART úzce spolupracuje se statutárními orgány, místními úřady a svazy v oblasti prevence nehod. Společnost vede s ohledem na dopad svých aktivit na životní prostředí neustálý dialog se svými akcionáři a sousedy a prosazuje informační politiku pro veřejnost založenou na transparentnosti. Naše zásady ochrany životního prostředí jsou rovněž součástí všech našich smluv o spolupráci s externími partnery, kteří jsou motivováni společností HOBART k přispívání k celkovému úspěchu.        

Aktivní účast ve všech oblastech společnosti je stejně tak důležitá jak pro dodržování našich zásadních cílů, tak pro informování našich zaměstnanců o ekologických tématech. Po každém zaměstnanci ve společnosti se požaduje, aby osobně přispíval k ochraně životního prostředí a musí si být vědom tohoto svého závazku. K ochraně životního prostředí musí přispívat osobně každý svojí vlastní iniciativou a odpovědností.

top