Kontaktujte nás
HOBART GmbH
Robert-Bosch-Straße 17
77656 Offenburg
+49 781 600-0
+49 781 600-2319

Mapa
Area Sales Manager
Kontakt
Srovnání produktů
Srovnat produkty nyní


Seznam srovnávaných produktů
HOBART

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

§ 1 Obecné

 1. Pro obchodní vztah se zákazníky platí níže uvedené aspekty v následujícím pořadí:
  a) konkrétní obsah písemně uzavřených smluv; v případě jednostranné dohody platí naše potvrzení objednávky,
  b) tyto Všeobecné obchodní podmínky (VOP) a
  c) příslušné zákonné předpisy.
 2. Zákazník prohlašuje, není-li podnikatelem, že okamžikem provedení své první objednávky souhlasí s účinností těchto Všeobecných obchodních podmínek ve vztahu k této i všem dalším cenovým nabídkám, objednávkám a smlouvám, aniž by bylo nutné sjednávat pro každou z nich samostatnou dohodu.
 3. Příslušný smluvní obsah, včetně jednotlivých bodů smlouvy, které se mohou lišit od těchto Všeobecných obchodních podmínek, je realizován v podobě písemného potvrzení objednávky. V rozsahu, v jakém zákazník do písemné objednávky uvede další podmínky nebo požadavky, stávají se tímto výslovně neplatnými; zejména pokud se zákazník snaží aplikovat své nákupní podmínky jako základ této dohody. V rozsahu, v jakém jsou tyto nákupní podmínky v rozporu se Všeobecnými obchodními podmínkami, nebudou tyto nákupní podmínky tvořit smluvní obsah ani v tom případě, že nebudeme nijak reagovat, nebo se bude jednat o bezvýhradní smluvní plnění.
 4. Terénní zaměstnanci a obchodní zástupci nesmí uzavírat smluvní dodatky ani specifické smluvní podmínky.

§ 2 Cenové nabídky

 1. Naše cenové nabídky jsou nezávazné. Smlouva je uzavřena teprve v okamžiku, kdy zašleme písemné potvrzení objednávky, které v případě automatického vygenerování nevyžaduje podpis.
 2. Vyhrazujeme si vlastnická a autorská práva ve vztahu k předběžné kalkulaci, vyobrazením a dokumentům cenových nabídek, jakož i právo na jejich zrušení. Takové dokumenty nesmí být zpřístupněny třetím stranám.

§ 3 Rozsah dodávky

 1. Rozsah dodávky / poskytnutí služby je stanoven naším písemným potvrzením objednávky. Pokud nebyly uzavřeny odlišné písemné dohody, je námi dodané zboží vhodné pouze pro účely použití stanovené v popisu výrobku, který je součástí předmětu dodávky. Technické úpravy týkající se technických zdokonalení nebo zakládající se na zákonných požadavcích jsou vyhrazeny po dobu provedení dodávky zboží, pokud není předmět dodávky upraven zásadním způsobem a takovéto úpravy jsou pro zákazníka akceptovatelné.
 2. Informace o výkonu, spotřebě a hmotnosti mají orientační charakter, jestliže nejsou výslovně uvedeny jako závazné. Zákazník musí zajistit, aby byla k dispozici požadovaná média (např. změkčená čerstvá voda, elektrické napájení, pára, horká voda, výstupy) dle našich specifikací pro provoz zařízení nebo jeho instalaci. Zákazník musí taktéž zajistit, aby měl k dispozici platná úřední povolení.

§ 4 Ceny

 1. Změny cen jsou povoleny, pokud mezi uzavřením smlouvy a dojednaným datem dodání uplynou více než čtyři měsíce. V případě, že dojde před provedením dodávky k růstu mezd, nákladů na materiál nebo specifických tržních nákladů, jsme oprávněni zvýšit naše ceny přiměřeně k takovému cenovému růstu. Zákazník může odstoupit od smlouvy pouze v případě, pokud nárůst cen od provedení objednávky do dodání zboží výrazně překročí nárůst všeobecných životních nákladů. Pokud je zákazník podnikatelem ve smyslu § 14 německého občanského zákoníku, bude platit výše uvedené pravidlo, pokud doba od uzavření smlouvy do dojednaného data dodání překročí šest týdnů.
 2. V cenách je zahrnuto balné pro tuzemské dodávky, s výjimkou příslušenství, které bylo objednáno manuálně, nebo náhradních dílů. V těchto případech nezahrnují ceny žádný z níže uvedených bodů: obal z výrobny ani z pobočky, pojištění přepravy, dodání do místa přijetí dodávky, instalaci, ani když produkt musel být pro dodávku demontován, DPH ve výši platné k datu dodání. Speciální požadavky zákazníků, např. expresní dodání, speciální obal atd., budou splněny za předpokladu, že jsou realizovatelné; za specifické požadavky jsou účtovány příplatky.
 3. Připojení k potřebným dodávkám (energie, voda, odpad, atd.) musí být zajištěno zákazníkem na jeho vlastní náklady, pokud to nebylo výslovně potvrzeno v rozsahu dodávky. Tyto úkony mohou provést pouze autorizované specializované firmy.
 4. Pokud budeme pověřeni také montáží, instalací nebo dohledem nad připojením, poskytneme na přání služby našich terénních techniků za poplatky, které jsou uvedeny v naší platné cenové nabídce. V tomto případě budou platit také ustanovení § 11.
 5. Pevné sazby jsou považovány za platné, pokud jsou námi takto označeny v písemné podobě a pokud jsou dojednány jako součást harmonogramu dodávky, montáže a dokončení díla. Služby, které nejsou výslovně uvedeny v naší cenové nabídce a jsou vyžadovány pro realizaci zakázky, zejména zadlabání, zasádrování, uzemnění atd. jsou účtovány samostatně dle platné cenové nabídky, pokud jsme takovou prací pověřeni.

§ 5 Dodání

 1. Vyhrazujeme si právo na provedení částečné dodávky v rámci uvedené dodací lhůty za předpokladu, že taková dodávka nebude mít negativní vliv na použití.
 2. Tato dodací lhůta počíná běžet od odeslání potvrzení objednávky; nikoli však před získáním potřebných dokumentů, povolení a předáním dokumentů zákazníkem. Tato lhůta také podléhá včasnému přijetí sjednané platby, např. přijetí sjednané zálohy.
  Dodací lhůta je považována za splněnou, pokud je zboží připraveno k expedici v rámci sjednané lhůty a toto bylo sděleno zákazníkovi, nebo pokud byl předmět dodávky vyexpedovaný z výrobního zařízení. Montážní služby, i když provedení této práce přijmeme, nemusí být poskytnuty v rámci této dodací lhůty, jestliže jsme toto předem výslovně nepotvrdili. Spolehlivost provedení dodávky podléhá splnění smluvních povinností ze strany zákazníka.
 3. Zpoždění dodávek a poskytnutí služeb z důvodu zásahu vyšší moci nebo událostí, které výrazným způsobem komplikují dodávku nebo ji znemožňují, nás těchto povinností zbavují. Tyto události zahrnují následně vyvstalé potíže s dodávkami materiálu, provozní výpadky, stávky, výluky, nedostatek přepravních prostředků, úřední regulace atd. Takové prodlevy mohou způsobit, že závazně dojednané dodací lhůty budou prodlouženy o přiměřenou dobu. Zákazník má právo na odstoupení od smlouvy po uplynutí tří měsíců od původního data dodání.
 4. Náš zákazník může odstoupit od smlouvy – bez ohledu na jakýkoli jiný případ popsaný v těchto ustanoveních – pokud bude znemožněno dodání celé dodávky před přechodem rizika. Zákazník může rovněž odstoupit od smlouvy, pokud dodávku nebude možné provést a zákazník může prokázat, že částečná dodávka / částečné poskytnutí služby není v jeho zájmu; v opačném případě může zákazník požadovat přiměřené snížení ceny. V případě, že nebudeme výjimečně schopni dodržet sjednané datum dodání, a to z důvodů, za které neseme odpovědnost, může zákazník odstoupit od smlouvy poté, co nám písemně oznámí svůj záměr odstoupit od smlouvy a stanoví přiměřenou dodatečnou lhůtu, nicméně tato lhůta poté vyprší, aniž bychom dodávku realizovali z důvodů, které můžeme ovlivnit. Jakékoli další nároky našich zákazníků v rozsahu přesahujícím § 7, č. 3 jsou vyloučeny. Pokud není žádný z našich smluvních partnerů odpovědný za nemožnost splnit dodávku, vyhrazujeme si právo na požadování částečné úhrady za poskytnutí služeb.

§ 6 Instalace

V případě, že budeme smluvně souhlasit s tím, že provedeme instalaci, platí následující ustanovení:

 1. Zákazník poskytne bezplatně vhodné prostory na uskladnění částí stroje, materiálu, nářadí atd.
 2. Před zahájením instalace se budou všechny dodávky a služby zákazníka, zejména veškeré zdění, obložení a další přípravné práce, nacházet v tak pokročilém stádiu, že bude možné provést montáž okamžitě a bez jakýchkoli prodlev.
 3. Pokud dojde ke zpoždění instalace, montáže nebo uvedení do provozu z důvodů, za které neneseme odpovědnost, převezme zákazník dodatečné náklady; zejména, čekací lhůtu a případné mimořádné výjezdy.
 4. Plochy, které má odizolovat náš zákazník a u kterých má zákazník garantovat bezchybný stav za jakýchkoli okolností, budou zpřístupněny v čistém a vyrovnaném stavu. V případě izolace interiéru musí být plochy k zakrytí kolmé na zeď a zbaveny jakýchkoli sutin a malty.

§ 7 Odpovědnost za vady / nároky na náhradu škody

 1. Při zjištění závady, na kterou se vztahuje naše odpovědnost za vady, nám musí být každý takový případ okamžitě oznámen. Zákazník je povinen si přijaté zboží okamžitě zkontrolovat. Zjevné vady zjištěné při realizaci a stížnosti v souvislosti s chybnou nebo neúplnou dodávkou nám musí být písemně oznámeny okamžitě, tj. do deseti dnů od dodání. V opačném případě je předmět dodávky považován za přijatý, vyjma případů záměrného škodlivého jednání na naší straně, a straně našich zákonných zástupců a realizačních partnerů. V případě skrytých vad platí třídenní lhůta od okamžiku, kdy zákazník vadu zjistí. Na takové případy se vztahuje § 377 německého obchodního zákoníku (HGB).
 2. Přebíráme odpovědnost za vady v případě potenciálních vad – vyjma již použitých výrobků, za které odpovědnost za vady nepřebíráme – které vykazují naše výrobky v okamžiku přenesení rizika po dobu 12 měsíců, a 12 měsíců na náhradní díly v podobě dodatečného plnění. V takovém případě rozhodneme o typu následné dodávky, bezplatného odstranění vady, kterou nám zákazník včasně oznámí, nebo o provedení náhradní dodávky bezchybného výrobku. Záruční dodávka náhradních dílů probíhá vždy dodáním na místo určení – zákazník je zodpovědný za úhradu dovozního cla/daní/nákladů na proclení. Vyhrazujeme si právo na odmítnutí dodatečného plnění, pokud by takové plnění pro nás znamenalo nepřiměřeně vysoké náklady. Místo dodatečného plnění by poté mělo být požadováno snížení ceny. Náš zákazník má právo na snížení smluvní ceny, pokud by úpravy nebo náhradní dodávka byly s ohledem na vadu, za kterou neseme odpovědnost, po uplynutí příslušné dodatečné lhůty na provedení úprav nebo provedení náhradní dodávky v konečném důsledku neúspěšné, a další pokus o provedení úprav by zákazník neakceptoval, nebo pokud bychom překročili přiměřenou dodatečnou lhůtu z důvodů, které můžeme ovlivnit. Nároky vyplývající z odpovědnosti za vady neplatí:
  a) v případě nezávažných vad, které nesnižují hodnotu předmětu nebo vhodnost předmětu na účely podrobně uvedené ve smlouvě; v případě dodaných dílů vykazujících známky opotřebení vzhledem ke svým vlastnostem nebo typu použití – zejména dodané díly uvedené v popisu produktu jako rychle opotřebitelné díly; za nezávažné jsou považovány také drobné odchylky v množství;
  b) v případě vad, které vznikly následkem nesprávně provedené montáže, uvedení do provozu nebo opravy třetí stranou;
  c) v případě vad, které vznikly následkem nevhodného nebo nesprávného použití, zejména nedodržením pokynů k použití, chybného použití, přirozeného opotřebení, nevhodných zdrojů / náhradních dílů atd.
 3. Jestliže dále není uvedeno jinak, jsou veškeré další nároky našeho zákazníka vyloučeny; zejména v ohledu na zranění osob, poškození zboží, které nepředstavuje smluvní výrobky, ušlý zisk, dodatečné náklady atd. Toto vyloučení odpovědnosti platí zejména pro všechny druhy nároků na náhradu škody, za předpokladu, že nevznikly následkem záměrné nebo hrubé nedbalosti ze strany našich zákonných zástupců nebo realizačních partnerů. V každém případě jsme zodpovědní za zaviněné porušení smluvních povinností (základní povinnosti). Pokud budeme mít obvyklé smluvní riziko kryto pojištěním odpovědnosti, bude naše odpovědnost a odpovědnost našich zákonných zástupců nebo realizačních partnerů omezena na rozsah pojištění odpovědnosti, jelikož zákazník je podnikatelem a při uzavření smlouvy vystupuje výhradně ve své podnikatelné nebo jiné odborné samostatně výdělečně činné profesi. Pokud pojistitel není povinen platit, provedeme finanční plnění do rozsahu předepsaného pojistnou smlouvou. Výše uvedené omezení odpovědnosti se nevztahuje na škody, které představují ohrožení života, fyzické ohrožení nebo zdravotní rizika, a nevztahuje se ani na nedbalostní porušení povinnosti z naší strany nebo ze strany našich zákonných zástupců a realizačních partnerů. Toto upozornění neplatí ani v tom případě, pokud by úmrtí nebo poškození předmětů používaných za soukromými účely bylo pokryto ustanoveními zákona o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobků z 15. prosince 1989 a příslušná relevantní verze by zahrnovala povinnou odpovědnost.

§ 8 Platba

 1. Za předpokladu, že nebylo ujednáno jinak, jsou faktury za služby zákazníkovi splatné ihned; ostatní faktury jsou splatné v celé výši do dvou týdnů od data vystavení faktury.
 2. I v případě, že by ustanovení stanovovala jinak, vyhrazujeme si právo na zaúčtování plateb jako úhrady případných dřívějších dlužných částek. V případě, že by nám již vznikly úroky a náklady, jsme oprávněni platby nejprve zaúčtovat na úhradu těchto nákladů, poté na úhradu úroku a nakonec na úhradu hlavní pohledávky.
 3. Platba je považována za provedenou pouze tehdy, pokud máme neomezený přístup k celé její výši. V případě úhrady šekem je platba považována za provedenou pouze tehdy, pokud byl šek bez výhrady proplacen.
 4. Úrok z prodlení účtujeme ve výši 8 procentních bodů nad základní úrokovou sazbu (§ 247 německý občanský zákoník BGB). Úrok z prodlení může být naúčtován ve větší výši, pokud budeme moci prokázat, že vznikl větší dluh.
 5. Náš zákazník je oprávněn započíst náš dluh pouze proti nesporné, právně závazné protipohledávce. Pokud je zákazník podnikatelem ve smyslu § 14 občanského zákoníku, je zadržovací právo zákazníka vzhledem k údajným nárokům vyplývajícím z ručení za vady výrobků vyloučeno. V opačném případě může zákazník uplatnit zadržovací právo pouze do výše příslušně poměrného podílu dluhu vůči kupní ceně.
 6. V případě, že se finanční poměry zákazníka po uzavření smlouvy výrazně zhorší nebo pokud se o tom dozvíme až poté, co byla smlouva uzavřena, a tyto okolnosti by mohly ovlivnit plnění smlouvy, vyhrazujeme si právo na další neposkytování služeb až do provedení protislužby nebo složení jistoty. To platí také v případě, pokud zákazník nebude plnit své smluvní povinnosti včas nebo nebude provádět úhrady plateb.

§ 9 Výhrada vlastnictví

Dokud nebudou splaceny všechny dluhy, včetně neuhrazených faktur, na které máme nárok nebo na které nám vznikne nárok vůči
našemu zákazníkovi na základě jakýchkoli druhů právních základů, budou nám zaručeny následující jistoty, vydané na
naši žádost a dle našeho výběru, jestliže jejich hodnota bude stále přesahovat dluhy o více než 20 %.    

 1. Vyhrazujeme si zachování vlastnického právo k předmětům dodávky, dokud platba nebude uhrazena v plné výši. Pokud zákazník poruší smlouvu, zejména pokud dojde k prodlení v platbách, vyhrazujeme si právo na zaslání upomínky a v poslední řadě na zabavení předmětů; zákazník strpí odebrání předmětů.
 2. Pokud je zákazník podnikatelem ve smyslu § 14 německého občanského zákoníku, platí také následující:
  a) Náš zákazník má právo na prodej předmětů dodávky v rámci běžného podnikání; v takovém případě nám náš zákazník nicméně postoupí veškeré dluhy až do celkové částky kupní ceny sjednané mezi námi a jím (včetně DPH), které vzniknou na základě prodeje, bez ohledu na to, zda budou předměty dodávky prodány před anebo po svém zpracování. Zákazník je oprávněn dluh po postoupení vymáhat. Náš nárok na vymáhání dluhů námi samotnými je tímto nedotčen; jsme vázáni povinností nevymáhat dluhy, pokud zákazník plní své platební povinnosti dle smlouvy a není s platbami v prodlení. Pokud se jedná o tento případ, máme právo požadovat, aby nás zákazník o postoupených dluzích informoval, přičemž dlužník poskytne veškeré potřebné informace pro zabavení, veškeré příslušné dokumenty, a informuje třetí strany o postoupení dluhů.
  b) Zpracování nebo úprava zboží zákazníkem je vždy prováděna naším jménem. Pokud jsou předměty dodávky zpracovány s jinými předměty, které součástí dodávky nejsou, nabydeme spoluvlastnictví k novému předmětu v poměrné výši hodnoty předmětů dodávky vůči hodnotě jiných zpracovaných předmětů v okamžik jejich zpracování.
  c) Pokud jsou předměty dodávky smíchány s jinými předměty, které nám nepatří, tudíž je není možné oddělit, nabydeme spoluvlastnictví k novému předmětu v poměrné výši vůči hodnotě předmětů dodávky vůči hodnotě jiných neoddělitelných předmětů. Předměty ve spoluvlastnictví zákazník uskladní naším jménem.
  d) Zákazník nesmí předměty dodávky zastavit ani je převést jako jistotu. V případě zabavení, konfiskace nebo jiných soudních nařízení třetími stranami nás zákazník okamžitě informuje a poskytne nám veškeré informace a dokumenty, které jsou nutné pro obranu našich práv. Soudní vykonavatelé a třetí strany budou informovány o našem vlastnictví.
 3. V případě, že se třetí strany pokusí zabavit předměty dodávky, upozorní zákazník na naše vlastnictví, okamžitě nás informuje a zašle nám v případě potřeby kopii exekučního protokolu. Zákazník převezme náklady a náhradu škody.

§ 10 Nároky na náhradu škody

Pokud zákazník nesplní smluvní povinnosti nebo pokud zákazník odstoupí od uzavřené smlouvy z neopodstatněných důvodů, budeme moci požadovat 35 % ze sjednané smluvní ceny, aniž by tím byl dotčen nárok na případnou vyšší skutečnou škodu, za zpracování smlouvy a ušlý zisk. Pokud byl předmět dodávky již dodán, bude celková částka navýšena o náklady na pokrytí přepravy a potenciální opravu. Zákazník má právo předložit důkazy o menší škodě.

§ 11 Poprodejní servis

 1. Opravy a servisní služby zajišťujeme prostřednictvím našeho poprodejního servisu účtovaného dle platné cenové nabídky. Předmět je při opravě navrácen do provozního stavu. Vadné díly jsou vyměněny, pokud je to vyžadováno pro správné fungování předmětu. Poskytujeme odpovědnost za vady u opravených a vyměněných dílů podle výše uvedeného § 7 za podmínky, že se odpovědnost za vady liší od tohoto ustanovení a platí pouze po dobu 12 měsíců od dokončení díla.
 2. Technici poprodejního servisu nesmí v ohledu na odpovědnost za vady cokoli přislibovat ani činit jakákoli jiná prohlášení, za která nese prodejce odpovědnost.
 3. Ustanovení specifikovaná v § 7 těchto Všeobecných obchodních podmínek platí v případě škody a vad vyplývajících z opravy nebo provedení servisu.

§ 12 Závěrečná ustanovení / místo soudní příslušnosti

 1. Pokud se některé z ustanovení této smlouvy nebo těchto Všeobecných obchodních podmínek stane neplatným, nebude to mít vliv na platnost ostatních částí smlouvy ani Všeobecných obchodních podmínek.
 2. V ohledu na právní vztahy s našimi zákazníky platí výhradně německé zákony s vyloučením jednotného zákona o mezinárodní koupi zboží, i kdyby měl zákazník sídlo v zahraničí.
 3. Místem soudní příslušnosti pro veškeré právní spory vyplývající z této smlouvy je Stuttgart, pokud je zákazník podnikatelským subjektem, veřejnoprávním subjektem / zvláštním fondem podléhajícím veřejnoprávním ustanovením. Právní kroky můžeme provádět také v místě soudní příslušnosti zákazníka.

 

top